Algemene voorwaarden MAN Accessoires Webshop

Op deze pagina vindt u alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website. 

1. Algemeen 

2. Aanbod en bestelling 

3. Betaling 

4. Bevestiging en bestelling 

5. Levering 

6. Retour 

7. Garantie 

8. Handtekening en bewijs 

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website 

10. Bescherming van de privacy 

11. Intellectuele eigendom 

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht 

 

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de NV MAN Truck & Bus  met ondernemingsnummer 0420.069.782, BTW-nr. BE 0420069782 en maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 406 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van MAN Truck & Bus wordt geplaatst via www.man-accessoires.be.

De website van de NV MAN Truck & Bus werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of athans niet als handelaar te bestellen.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

 

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.man-accessoires.be.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via e-mail met parts.support@man.eu. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

 

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21%. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Voor levering in België zijn de prijzen exclusief leveringskosten. De kosten voor verzending worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. 

Betaling gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden : Maestro, Visa, Mastercard, bancontact.

 

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

 

5. Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in België.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres ofwel door afhaling bij een MAN Service Partner naar keuze. 

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

 

6. Retour

Art. 46 Wet Marktpraktijken :

‘De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed’.

De klant kan het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres : MAN Hainaut, Rue de Liège 3, 6180 Courcelles.

De geretourneerde goederen worden steeds onderworpen aan een controle van gebruik en schade. Indien de goederen in hun originele verpakking ongeschonden teruggestuurd worden, zal de verkoper een attest van acceptatie van retour opstellen, waarna de goederen terugbetaald worden. Indien het goed het geringste spoor van gebruik of beschadiging vertoont, wordt de retour geweigerd en zullen de goederen teruggestuurd worden door de verkoper zonder dat de koper recht heeft op de terugbetaling.

 

7. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: MAN Truck & Bus, Brusselsesteenweg 406, 1730 Kobbegem of via een bericht per mail naar parts.support@man.eu.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de klantendienst binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 6. 

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 

8. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

10. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Hiervoor kan de klant contact opnemen via accessoires.be@man.eu. 

 

11. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

 

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Halle-Vilvoorde en desgevallend het Hof van Beroep te Brussel bevoegd.

 • MAN Truck & Bus NV
 • Inloggen

   

  Registreren

  Hebt u nog geen account? Aarzel niet en registreer u nu!

  Nu registreren
  ×